آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

کاغذ زودتر به زمین میرسد یا سنگ؟

مفهوم سقوط آزاد- اسکای دایوینگ- باشگاه هوایی اوج

سقوط آزاد به ورزشی گفته می شود که چتربازان از ارتفاع چند هزار متری سطح زمین از هواپیما پرش انجام می دهند و بعد از طی مسافتی چتر های خود را باز می کنند و روی زمین فرود می آیند.