آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

اولین پرش من (قسمت پایانی)

رو به بیرون ایستاده بودم و به ارتفاع زیر پام نگاه میکردم! ته دلم خالی شده بود، اگر زیاد طول می‌کشید بعید نبود که از پریدن منصرف بشم.